Aqua city vị trí “nhất cận thị, nhị cận sông, tam cậm lộ”

Aqua city vị trí “nhất cận thị, nhị cận sông, tam cậm lộ”